1. بابک رضائی خبوشان , Morteza Mohajer Bajgiran , Farshad Alavi , (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad , International Conference on Economics,Management,Accounting and Social Sciences (EMASS 2014) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. بابک رضائی خبوشان , امین علی زاده , ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز , 12 th International Conference on Industrial Engineering , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹