1. بابک رضائی خبوشان , مدل سازی برنامه ریزی پویا برای شارژگیری خودروهای الکتریکی در بزرگراه , 14th International Industrial Engineering Conference , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
  2. بابک رضائی خبوشان , بهینه سازی منابع تامین انرژی در ایستگاه شارژ خودرو الکتریکی , 14th International Industrial Engineering Conference , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
  3. مسعود امیردادی , فرزاد دهقانیان , بابک رضائی خبوشان , طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی , چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
  4. بابک رضائی خبوشان , برنامه ریزی بهینه تولید و مصرف روزانه در یک ریز شبکه با مولدهای گازی , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
  5. بابک رضائی خبوشان , امین علی زاده , ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز , 12 th International Conference on Industrial Engineering , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
  6. بابک رضائی خبوشان , Morteza Mohajer Bajgiran , Farshad Alavi , (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad , International Conference on Economics,Management,Accounting and Social Sciences (EMASS 2014) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱